“આપણી પાસે ભગવાન ચૈતન્યની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાની આ તક છે, ભલે આપણે કાર્મિક અર્થમાં અપરાધી હોઈએ. ભક્ત બનતા પહેલાં બની શકે કે આપણે બહુ જ આસુરી સ્વભાવના હતા, એટલે સુધી કે વસ્તુઓ કે જે સંપૂર્ણપણે શુદ્ધ નથી. પરંતુ ભગવાન ચૈતન્યની કૃપાથી, આ બધું શુદ્ધ કરી શકાય છે અને આપણે ખરેખર શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ
૧૦ જાન્યુઆરી ૧૯૮૫
મિસિસિપી, યુએસએ