“આપણે ભગવાન કૃષ્ણને આપણા હ્રદયમાં રાખવા પડશે. આપણે તેમના હાથમાં સાધન તરીકે સેવા કરવી પડશે. આપણે આ આપણા દીક્ષા, શિક્ષા ગુરુની સેવા કરીને કરીએ છીએ.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩
માયાપુર, પશ્ચિમ બંગાળ, ભારત