“જો કોઈ મનુષ્ય પોતાના ઘરે જપ કરી રહ્યો હોય, તો પછી એનો અર્થ એ છે કે હજુ પણ તેમને એક પ્રામાણિક આધ્યાત્મિક ગુરુની સૂચનાઓનું પાલન કરવું પડશે. એવું નથી કે તેઓ આધ્યાત્મિક ગુરુથી સ્વતંત્ર થઈ ગયા છે. તેઓ માત્ર આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર હોઈ શકે છે પરંતુ આધ્યાત્મિક રીતે તેઓ હંમેશા આશ્રય હેઠળ હોવા જોઈએ.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૧૭ જૂન ૧૯૮૧
લોસ એન્જેલિસ, કેલિફોર્નિયા, યુએસએ