“મોટા, કહેવાતા તત્વજ્ઞાનીઓ આધુનિક જગતમાં ખૂબ જ મર્યાદિત ક્ષેત્રની બહાર જોઈ શકતા નથી. તેઓ માત્ર પદાર્થને, માત્ર પદાર્થના પાંસાઓને જોઈ શકે છે, આત્મા અથવા ભૌતિક જગતથી વિરુદ્ધ આધ્યાત્મિક જગતને બિલ્કુલ જોઈ શકતા નથી. અને આ તેમની મર્યાદા છે. તેથી તેઓ પદાર્થ સાથે રમવા અને ઘાલમેલ કરવા માગે છે. તેથી તેઓ પરમાણુ શસ્ત્રની શોધ કરે છે, વિવિધ વસ્તુઓની શોધ કરે છે. જો તે લોકોને આધ્યાત્મિક મુક્તિ, આધ્યાત્મિક અનુભૂતિની નજીક ન લઈ જઈ શકે તો તેની વ્યવહારુ કિંમત શું છે? તેથી, આટલી બઘી નવી શોધો હોવા છતાં લોકો ખુશ નથી.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૩૧ ઓક્ટોબર, ૧૯૮૮
એટલાન્ટા, યુએસએ