“આદ્યાત્મિક ગુરુએ શોધવું જોઈએ કે શિષ્યમાં શું ખામી છે. જો કોઈ ખામી ન હોય તો તે શુદ્ધ ભક્ત હશે, તે પહેલાથી જ પૂર્ણતાપૂર્ણ તબક્કે હશે. આથી આદ્યાત્મિક ગુરુનો અર્થ છે કે તેમણે નીંદણને ખેંચવાનું જ છે. તમે નીંદણને ખેંચો છો, કુદરતી રીતે મૂળને જમીનમાં ઉગાડવામાં આવે છે, તે માટીને નુકસાન શકે છે, ઉત્તેજિત કરી શકે છે. પરંતુ કોઇપણ વ્યક્તિએ નીંદણને ખેંચવાનું જ હોય છે. આપણે આપણા પોતાની નીંદણ ખેંચવામાં નિષ્ણાત હોવું જ જોઈએ. પરંતુ આદ્યાત્મિક ગુરુ, તેઓ નીંદણને કેવી રીતે દૂર કરવું તેમા પણ નિષ્ણાત હોય છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૩૦ એપ્રિલ ૧૯૮૦
લોસ એન્જિલિસ, કેલિફોર્નિયા
સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા