“કોઈ વ્યક્તિ બ્રાહ્મણિક ધોરણ વિકસાવ્યા વગર અસરકારક પ્રચારક બની શકતો નથી, તેથી આપણે ચાર નિયમનકારી સિદ્ધાંતોને અનુસરવાની, દરરોજ હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાની, સાહિત્યનો અભ્યાસ કરવાની, આપણે લોકોને શું આપી રહ્યા છીએ તે જાણવાની અને ભગવાન ચૈતન્યની કૃપા વહેંચવા માટે સક્રિયપણે સંલગ્ન રહેવાની જરૂર છે. આ ખરેખર શુદ્ધ બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવ પ્રવૃત્તિ છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ
૨૮ મે, ૧૯૮૪
ન્યૂ ઓર્લિયન્સ, લુઇસિયાના