“શ્રીલ પ્રભુપાદે કહ્યું કે પુજારીને ખબર હોવી જ જોઇએ વિગ્રહ કેવી લાગણી અનુભવી રહ્યા છે. પુજારીને અર્ચાવિગ્રહની સેવામાં એટલી નિષ્ઠા હોવી જોઇએ કે વિગ્રહ તેમનું મન પ્રગટ કરશે, કારણ કે પૂજારી તેમનું મન વિગ્રહ સમક્ષ પ્રગટ કરી રહ્યા છે, તેથી વિગ્રહ પણ તેમનું મન પૂજારી સમક્ષ પ્રગટ કરશે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ
૨૦ એપ્રિલ ૧૯૮૦
લોસ એન્જલસ, યુએસએ