“અભિમાન એ આધ્યાત્મિક પતનનું પ્રથમ લક્ષણ છે. જ્યારે કોઈ ભક્ત ગર્વ કરે છે, ત્યારે તે ભૌતિક શક્તિથી ડરવાનું બંધ કરે છે અને આધ્યાત્મિક ગુરુના આદેશો અને ભક્તોની સંગતિથી સ્વતંત્ર થવા માટે પોતાને પૂરતા પ્રમાણમાં ઉન્નત માને છે. આ તેને મજબૂતીથી માયાના નિયંત્રણ હેઠળ રાખે છે અને પછી તે નિઃસંદેહ શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાના માર્ગ પરથી ભટકી જાય છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
વૈષ્ણવ કે?