“કૃષ્ણ પોતાને પ્રગટ કરે તે પહેલાં, માયાએ પહેલેથી જ આપણને બધું જ આપી દીધું હોત અને આપણે માયાના પ્રસ્તાવનો અસ્વીકાર કરવો જોઈએ. ફક્ત બે વાર તપાસવા માટે કૃષ્ણ અંતિમ પરીક્ષા આપશે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૪ ઓક્ટોબર ૧૯૯૧
એટલાન્ટા, યુએસએ