શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય સુધારો

સોમવાર, ૨૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ ૨૦:૩૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અધતન # ૧૭ પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો, આજે બપોરે ૧:૩૦ કલાકની આસપાસ, ગુરુ મહારાજને ગતિશીલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ ૧૪મી ઑગસ્ટથી પલંગ પર આરામ કરી રહ્યા છે. ગુરુ મહારાજને ખુરશી પર બેસાડવાની...

श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी – गुरु महाराज का आधिकारिक स्वास्थ्य अद्यतन

सोमवार, २० अगस्त, २०१८ (२३:२० भारतीय मानक समय) अद्यतन # १७ प्रिय गुरु-परिवार, शिष्यगण और गुरु महाराज के शुभचिंतक कृपया हमारे विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद की जय। आज लगभग १:३० बजे गुरु महाराज को कार्यप्रवृत किया गया था। वे १४ अगस्त से बिस्तर पर लेटे हुए...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય સુધારો

સોમવાર, ૨૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ (૧૩:૦૦ કલાક ભારતીય માનક સમય ) અધતન # ૧૬ (સંક્ષિપ્ત) પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો, કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય! આઈસીયુ ડૉક્ટરોએ જણાવ્યું છે કે ગુરુ મહારાજ સારા થઈ રહ્યા છે. તેઓ તેમના...

श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी – गुरु महाराज का आधिकारिक स्वास्थ्य अद्यतन

सोमवार, २० अगस्त, २०१८ (१३:०० भारतीय मानक समय) अद्यतन # १५ (संक्षिप्त) प्रिय गुरु-परिवार, शिष्यगण और गुरु महाराज के शुभचिंतक कृपया हमारे विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद की जय। आईसीयू चिकित्सकों ने बताया कि गुरु महाराज ठीक हो रहे हैं। वे अपने मानकों और किसी...

H. H. Jayapataka Swami -Guru Maharaj official update

Monday, 20 Aug, 2018 13:00 hrs. (Indian Standard Time) Update #16 (Short) Dear God Family, disciples and well wishers of Guru Maharaj, Please accept our humble obeisances! All glories to Srila Prabhupada! The ICU doctors report that Gurumaharaj doing good, so far....